LOADING
(

TUDNIVALÓK

A GépMix a legmegbízhatóbb gépeket forgalmazza és szervizeli

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Image


TUDNIVALÓK, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Á.SZ.F.) ...

Általános rendelkezések

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában illetve telefonon kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Üzemeltetői adatok

Cégnév: GÉP-MIX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2440 Százhalombatta, Damjanich u. 44.
Telephely: 2440 Százhalombatta, Damjanich u. 44.
Adószám: 24613084-2-13
Uniós adószám: HU24613084
Cégjegyzékszám: 13 06 027368 , bejegyezve a Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság által.

Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: postmaster@gepmix.t-online.hu 
Telefonos elérhetőség: (70) 742-1771
Kapcsolattartó neve: Kurán Gábor
Fogyasztói kifogások megtételének helye: 2440 Százhalombatta, Damjanich u. 44.

A Bérleti szerződés

1. Ezen szerződés alapján a GÉP-MIX BT. (Százhalombatta, Damjanich u. 44.) továbbiakban: Bérbeadó, a bérbe vevő (továbbiakban: Bérlő) időleges használatába adja a Bérleti szerződésben megnevezett üzemképes, tiszta állapotban lévő bérleti tárgyat. A Bérlő a megnevezett gépek illetve szerszámok hiánytalan átvételét a Bérleti szerződés aláírásával elismeri, azokért teljes anyagi felelősséget vállal.

2. A Bérbeadó jogosult a Bérlőnek a Bérleti szerződésben foglalt azonosító adatainak és egyéb utolérhetőségének hitelt érdemlően bizonyító hivatalos iratok betekintésébe és ezen adatok szerződésbeli rögzítésére. A Bérleti szerződés előfeltétele, hogy a Bérlő ehhez hozzájárulását adja. A Bérbeadó a Bérlő adatait titkosan kezeli, azok használatát csak a Bérlő hozzájárulásával alkalmazza és harmadik személynek nem adja ki. A Bérbeadó az eszköz/eszközök átadása előtt jogosult letéti díjat (kauciót) kérni, melyet az eszköz/eszközök hibátlan visszaszolgáltatásakor visszafizet annak aki a gépet visszahozta.

3. A bérleti idő a Bérleti szerződésben meghatározott időpontig áll fenn, mely időszakra a kölcsönzési díj előre fizetendő. A megállapított napi bérleti díj 24, a fél napi 12 órás időtartamra szól, mely lejárta után 1 órás türelmi idő figyelembevételével, újabb fél napi, 4 órás késés után teljes napi díjat kell megfizetni. A Bérlő jogosult a bérleti díjnak a lejárat napján történő újabb befizetésével a szerződést meghosszabbítani. A kifizetett bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a bérelt tárgyat üzemképes, tiszta állapotban visszaszállítani. A Bérlő fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a kibérelt eszközt/eszközöket a bérlés helyszínén vissza nem szolgáltatja.

4. A bérleti viszony fennállása alatt a Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérleti tárgy karbantartásáról és megőrzéséről (Ptk. 427.§.1. bekezdés illetve a KLÉSZ 29.§.). A Bérlő a bérelt tárgyat a szóbeli és kezelési utasításoknak megfelelően rendeltetésszerűen használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a nem rendeltetés szerinti használat következménye. Meghibásodás vagy rongálás esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót azonnal tájékoztatni és a bérleti tárgy kölcsönző boltba való haladéktalan visszaszállításáról gondoskodni. Ha a bérleti tárgy Bérlőnek felróható okból hibásodik meg, a Bérlő köteles a javítási költséget megtéríteni. Késedelmes visszaszállítás esetén a Bérlő a bérleti díjat a visszaszolgáltatás időpontjáig köteles megfizetni. A késedelmes megfizetést a jegybanki alapkamat 2-szeresét kitevő késedelmi kamat terheli.

5. A Bérlő a bérleti tárgyon javítást nem végezhet. A bérleti tárgy megbontása esetén a Bérlőt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek felróható okból meghibásodik a Bérlő köteles a javítási költségeket és az egyéb igazolt kárt megtéríteni.

6. Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérleti tárgyat a bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani. A kiszállással és szállítással kapcsolatban felmerült költségek a Bérlőt terhelik.

7. Ha a bérleti tárgy visszaszolgáltatása meghiúsul, illetőleg elvész vagy használhatatlanná válik a Bérlő köteles a hátralék befizetésén túl a bérleti tárgy forgalmi illetve mindenkori beszerzési értékét megfizetni. 

8. A Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés azonnali felmondására abban az esetben: - Ha a Bérlő a bérleti díjjal több, mint 5 napig hátralékban van. - Ha a Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi különösen, ha a bérelt tárgyat nem megfelelően kezeli. - Ha más körülményekből kiderül, hogy a Bérlő a vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni.

9. A bérbevevő a gép használatáról munkavédelmi és biztonságtechnikai tájékoztatást kapott, mely alapján a nevezett gépet a bérlő kipróbálta, amit a szerződés aláírásával igazol.

10. A Bérleti szerződés fennállása alatt a bérleti tárgy másra nem ruházható át, nem idegeníthető el, és nem terhelhető meg. A készülék értékesítése, elzálogosítása esetén a Bérbeadó feljelentést tesz az illetékes rendőri szervnél.

11. Jelen Bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A szerződésből származó per esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság a kizárólagos illetékes.

12. Nevezett kezes(ek) egyetemleges felelősséget vállalnak Bérlő kötelezettségeivel kapcsolatban. Bérlő a bérleti szerződés megkötésekor balesetvédelmi tájékoztatást kapott, balesetért Bérbeadó felelősséget nem vállal. 


A szerviz-szerződés

A GÉP-MIX BT. (továbbiakban: Vállalkozás) és a Megrendelő közötti, a szervizelésre vonatkozó egyedi, vállalkozási szerződés akkor jön létre, amikor a Vállalkozás által elvégzendő feladatokban a felek megállapodtak és a Vállalkozás által eszerint megadott árajánlatot a Megrendelő elfogadta.

A Vállalkozás a szervizelést jellemzően a telephelyén végzi, ám ha a meghibásodott gép vagy gépek szállítása válik szükségessé, úgy arról a Megrendelő köteles gondoskodni. A Megrendelő erre irányuló igénybejelentése esetén a Vállalkozás is vállalja a szállítást külön díjazás ellenében. Ez esetben a meghibásodott gép(ek) szállításra való felkészítését a Megrendelő köteles elvégezni. A szervizelést követően a gép(ek) Megrendelőnek történő visszaszállítására a felek között előzetesen, telefonon egyeztetett időpontban kerül sor a Vállalkozás által. A Megrendelő hibájából meghiúsult szállítás többletköltségeit a Megrendelő viseli.

SZERVÍZDÍJAK:

Bevizsgálási díj: 

A szervizelésre beszállított gép hibafeltárása, illetve a hibafeltárást követő szakértői vélemény a a bevizsgált gép típusának/kategóriájának függvényében történő díjazása, beleértve a rezsióradíj időarányosan megállapított összegét is. A bevizsgált gép kategorizálását a GÉP-MIX BT. egyoldalúan jogosult megállapítani.

Amennyiben Megrendelő a gép javítását nem kéri, úgy a gépet szétszerelt állapotban adjuk vissza (lásd még selejtezési díj). Megrendelő kérésére külön díj ellenében a gépet összeszereljük.

Rezsióradíj: 

Selejtezési díj jegyzőkönyvvel: 

A selejtezési díj csak akkor kerül felszámításra, ha a javítás költsége, vagy egyéb okok miatt a Megrendelő úgy dönt hogy nem kéri a javítást. 

Géptisztítási díj: 

A géptisztítási díj abban az esetben kerül megállapításra, ha azt a Megrendelő kifejezetten kéri. Ellenkező esetben a szervizelt gépet tisztítás nélkül (kivéve a gép helyes működéséhez szükséges elengedhetetlen tisztítást), a gép átvételekor rögzített állapotban adjuk át. A tisztítás díja a gépen elvégzendő tisztítás nehézségétől függően változhat, ezért ennek összegét egyedi megállapodás alapján Megrendelővel közösen állapítjuk meg. 

Raktározási díj: 300 Ft./nap (nettó)

A GÉP-MIX BT. a szervizelt gépet a javítást vagy selejtezést (lásd: Selejtezési díj), illetve a Megrendelő kiértesítését követően 5 munkanapig díjmentesen tárolja. A raktározási díj akkor kerül megállapításra, ha a Megrendelő a meghatározott ideig a szervizelt/selejtezett gépet nem szállítja el. A szervízbe behozott gépeket a javítástól/selejtesétől számított maximum 2 hónapig tároljuk, utána értékesítjük, illetve selejtezzük.

Szállítási díj: 

Nagyobb terjedelmű, vagy össztömegű gép esetében kerül felszámításra, ha a szállítást a Megrendelő nem tudja megoldani, vagy ha a helyszíni javítást nem kéri, vagy egyéb okokból a Vállalkozás nem képes a helyszíni szervizelésre, és a gép el,- illetve visszaszállítását a Megrendelő kéri. A szállítási díj a távolság, illetve az üzemagyagárak függvényében változhat, ennek mindenkori pontos összegéről kérjük érdeklődjön kollégáinktól!

A Vállalkozás a szervizfeladatok ellátását követően számlát állít ki, melynek kiegyenlítésére készpénzben, bankkártyával, vagy a Vállalkozás adatai között szereplő bankszámlaszámra történő átutalással/ befizetéssel kerülhet sor.

Elállás, felmondás joga

A megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést felmondhatja. A megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.

Hibás teljesítés 

A Vállalkozás mentesül a hibás teljesítés jogkövetkezményei alól, ha a hiba a Megrendelő által adott

a) anyag alkalmatlanságára vagy hibájára;

b) adat hiányosságára vagy hibájára; vagy

c) utasítás célszerűtlenségére vagy szakszerűtlenségére vezethető vissza, és e körülményekre a Vállalkozás a Megrendelőt figyelmeztette.

A beépített alkatrész a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Jótállás

A Vállalkozás kizárólag az általa beszerzett és beépített alkatrészekre és elvégzett munkára vállal garanciális javítást, melynek időtartama a javítás elvégzését, illetve a szervizelt gép Megrendelőnek történő átadását követően 3 hónap.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett Vállalkozás kötelezettségének a Megrendelő felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Panaszok intézése

A Vállalkozás a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, a Vállalkozás adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. A Vállalkozó a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra a Vállalkozás elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A Vállalkozóval kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között rendezendők, melyre mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó kötelezik magukat. Amennyiben a békés rendezésre tett kísérletek nem vezetnek eredményre, úgy a felek a jogviszonyból származó igényeiket bírósági úton érvényesíthetik.

Adatkezelés

Ügyfeleink a szerviz munkalap, illetve a bérleti szerződés aláírásával elismerik, hogy az Adatkezelési tájékoztatót (GDPR) elolvasták, és személyes adataik kezeléséhez hozzájárulnak. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az alábbi linken, a Vállalkozás honlapján érhető el: https://gepmix.hu/adatvedelem

Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény) rendelkezései az irányadók. Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatosan további kérdése merülne fel, úgy a Vállalkozás adatai között rögzített telefonszámon szíveskedjen felvenni velünk a kapcsolatot!

 

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image